Projekt Šablony II

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků zpraxe, na pomoc školám a školskýmzařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu vmateřské škole.

Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Tato výzva(č.02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.


BTI nabízí akreditované kurzy osobnostního rozvoje pedagogů:

AKREDITACE MŠMT

 • Obchodní dovednosti – argumentační strategie/ 8 hodin
 • Stres a time management 4 generace/ 8 hodin
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence/ 8 hodin
 • Týmová spolupráce a synergie/ 8 hodin
 • Týmová spolupráce – outdoorový kurz/ 16 hodin
 • Motivační objektivní hodnocení, evaluace/ 8 hodin
 • Individuální přístup k žákům/ 8 hodin
 • Manažerské dovednosti ve školách a výchovných organizacích/ 8 hodin
 • Komunikační dovednosti – zvládání konfliktů, asertivita/ 16 hodin
 • Mentoring a koučink ve výuce/ 8 hodin
 • Zážitková pedagogika a herní činnosti ve výchově a výuce/ 16 hodin
 • Primární prevence rizikového chování, agresivita a šikana/ 12 hodin
 • Efektivní řešení vnitřních i mezilidských konfliktů/ 8 hodin
 • Zážitková pedagogika v rozvoji čtenářské gramotnosti/ 8 hodin
 • Zážitková pedagogika v rozvoji čtenářské gramotnosti – aktivní tvorba/ 16 hodin
 • Inkluze není integrace – společné vzdělávání v současné realitě/ 16 hodin
 • Základní oblasti osobnostně sociálního rozvoje pedagoga/ 16 hodin
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagoga/ 40 hodin